Andrzej Sikorowski

Moje wyznanie

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Mo?e to jeszcze nie tak blisko
lecz kiedy ju? si? zrównam z noc?
To mimo wszystko mimo wszystko
b?dziesz mia? Panie ze mn? k?opot
Zaczn? pok?ada? si? ze ?miechu
Twoi niebiescy buchalterzy
gdy stwierdza brak powa?nych grzechów
oprócz niech?ci do pacierzy
To prawda rzadko si? modli?em
lecz szed?em zawsze prosta drog?
?adnej istoty nie skrzywdzi?em
nie mia?em ?alu do nikogo
Córk? uczy?em kocha? ludzi
i cieszy? si? promieniem s?o?ca
z jedn? kobiet? chc? si? k?óci?
i by? z ni? razem a? do ko?ca
Kilka piosenek napisa?em
lecz nie dla s?awy czy pró?no?ci
mo?e w ten sposób komu? da?em
chwil? wytchnienia, szczypt? nadziei, ?ut rado?ci
Mo?e to jeszcze nie tak blisko
lecz kiedy ju? si? zrównam z noc?
To mimo wszystko mimo wszystko
b?dziesz mia? Panie ze mn? k?opot
Ciekawe czy najwy?sza w?adza
wnet mnie postawi pod pr?gierzem
i czy tak bardzo jej przeszkadza
ten jeden drobiazg, ?e nie wierz?
Dlatego rzadko si? modli?em
lecz szed?em zawsze prosta drog?
?adnej istoty nie skrzywdzi?em
nie mia?em ?alu do nikogo
Córk? uczy?em kocha? ludzi
i cieszy? si? promieniem s?o?ca
z jedn? kobiet? chc? si? k?óci?
i by? z ni? razem a? do ko?ca
Na tym zako?cz? swe wyznanie
li?cik cokolwiek za obszerny
ciekawe co z nim zrobisz Panie
ja Twój poddany cho? niewiernypowrót