Andrzej SikorowskiTelewizyjna Grupa "Pod Bud?"

Rado?? ogarn??a moje serce kiedy dowiedzia?em si?, ?e kto? - id?c z duchem czasu - wpad? na pomys? i powo?a? do ?ycia oficjaln? stron? internetow? grupy Pod Bud?. Strona która zosta?a bardzo dobrze zrobiona jest przejrzysta, przyjazna dla oka, zawiera wiele ciekawych tematów i ka?dy kto chce dowiedzie? si? czego? na temat zwi?zany z grup? na pewno to znajdzie. Jest dyskografia, s? teksty, chwyty, felietony, wywiady, artyku?y itd. Nie brakuje zdj??, muzyki a dla ch?tnych ksi?ga go?ci. Fani z ca?ej Polski przesy?aj? do Micha?a wszystko co zwi?zane jest z nasz? ukochan? grup? i mam nadziej? ?e dalej b?d? to czyni?. Ja równie? swoje materia?y przesy?a?em i nie zamierzam na tym poprzestawa?. Dlatego postanowi?em uzupe?ni? zawarto?? strony o jeszcze jeden temat a mianowicie programy telewizyjne.

Nie wiem ile w sumie programów nakr?cono z udzia?em Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Bud?. W mojej osobistej videotece - nagrywanej przez kilka lat fascynacji - jest ich kilka. My?l?, ?e mój artyku? o nich zainteresuje innych fanów i b?dzie pewnym uzupe?nieniem wiedzy na temat ukochanego zespo?u.

Prosz? mi wierzy? ale nie pami?tam który z programów uda?o mi si? nagra? jako pierwszy i jaka by?a pó?niejsza ich kolejno??. To nie ma jednak wi?kszego znaczenia dlatego przy opisie przyjm? ca?kowit? dowolno??.

Najstarszym w moim "zbiorze"- bo nagranym przez grup? Pod Bud? w roku 1983 - jest program "W naszym ogrodzie" zrealizowany w Redakcji Muzyki i Rozrywki TVP Kraków w re?yserii Stanis?awa Zaj?czkowskiego. Udzia? w nim bierze grupa jeszcze w sk?adzie Anna Treter, Andrzej Sikorowski, Jan Budziaszek, Jan Hnatowicz, Pawe? Ostafil, Andrzej ?urek oraz ich dzieci. Tak tak ich dzieci! Jak mi?o popatrze? na ten archiwalny program kiedy Majka, jej koledzy i kole?anki maj? zaledwie kilka lat. Siedz? u rodziców na kolanach jakby doskonale wiedzia?y ?e w?a?nie w tym miejscu nic im z?ego nie grozi. Mi?o jest popatrze? na cz?onków grupy o 20 lat m?odszych i mie? ?wiadomo?? i? jest to program nagrany w pocz?tkach ich dzia?alno?ci. Ró?nica w nagrywaniu programu wtedy a teraz jest mniej wi?cej taka jak pomi?dzy p?yt? analogow? a CD. W czasie oko?o 25 minut mo?na us?ysze? nast?puj?ce piosenki: Piosenka o naszym ogrodzie, Piosenka o fili?ance, Ci??kie czasy, Wizyta u malarki, O la ri ja, Ballada o wojnie i pokoju, Ballad? o poci?gach, Wiosenna piosenka o Pani Teresce. W programie wykorzystano nagrania Przedsi?biorstwa Nagra? Wideofonicznych "Wifon"

Program zarejestrowany w Studiu Widowisk Artystycznych "?EG" 1991 roku, którego realizacji TV dokona? Janusz Pawelec to koncert grupy Pod Bud? w czasie którego wspominano stare piosenki grupy. Andrzej Sikorowski. w s?owie wst?pnym powiedzia? min. "?ycz? Pa?stwu i sobie równie? dobrej zabawy". I tak faktycznie jest. My?l?, ?e osoby które mia?y mo?liwo?? bycia na tym koncercie wspominaj? go zapewne bardzo mi?o. Widzowie w czasie oko?o 40 minut programu telewizyjnego mog? us?ysze? Piosenk? o mojej ulicy, Ballad? o walizce, Piosenk? o ulicznym grajku, Bardzo smutn? piosenk? retro, Ci??kie czasy, Gdy mnie kocha? przestaniesz, Ballad? o drugim brzegu, Piosenk? o fili?ance, Blues o starych s?siadach. Na koniec grupa Pod Bud? za?piewa?a Ballad? o Ciotce Matyldzie. Koncert zosta? zorganizowany przy wspó?pracy SCK Pod Jaszczurami przez TV Kraków.

"Bezludna wyspa" to bardzo popularny program który widzowie Programu 2 mog? ogl?da? w niedzielne popo?udnie. Nina Terentiew - prowadz?ca to spotkanie - na wysp? zaprasza go?ci. W lu?ny, rozrywkowy sposób rozmawia z nimi o nich samych, ich pierwszych mi?o?ciach, fascynacjach, upodobaniach, hobby itd. Do jednego z tych programów zosta? równie? zaproszony Andrzej Sikorowski w towarzystwie dwóch swoich kolegów Andrzeja Mleczki i Janusza Rewi?skiego. Podczas spotkania go?ciom zosta?o min. wyznaczone zadanie u?pienia s?siadki /Lucyna Malec/ cierpi?cej na bezsenno??. Z zadaniem tym poradzi? sobie ?wietnie równie? Andrzej Sikorowski. Co zrobi?? Po prostu wzi?? gitar? i za?piewa? Ko?ysank? dla s?siadki. Efekt wiadomy - s?siadka zasn??a i spa?a jak suse?. Potwierdzi?o si? raz jeszcze ?e Andrzej Sikorowski potrafi napisa? piosenk? na ka?dy temat i na ka?d? okazj?. W finale trwaj?cego oko?o 50 minut programu, którego realizacji TV dokona? Waldemar Stro?ski wyst?pi? Tercet Egzotyczny.

Irena Santor, Anna Treter, Chariklia Sikorowska, Maja Sikorowska, Maryla Rodowicz, Anna Dymna, Krzysztof Piasecki, Stanis?aw Zaj?czkowski, Adam Bujak, Andrzej Mleczko, Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodecki to go?cie kolejnego programu telewizyjnego. Tym razem jest to trwaj?ca oko?o 45 minut biografia "Andrzej Sikorowski" - program w czasie którego sam opowiada o sobie i swoim ?yciu, ?onie, córce, grupie Pod Bud?. Opinie swoje wyra?aj? równie? wy?ej wymienieni. Program przeplatany piosenkami W moim znaku waga, Lecz póki co ?yjemy, Nowy rok, Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa, Rozmowa przez ocean, Ale to ju? by?o, Kraków Piwna 7, Piosenka o mojej ulicy, Mglista piosenka o moim Krakowie, Nie pytajcie jak by?o, Jak kapitalizm to kapitalizm, Ballada o Ciotce Matyldzie, Naftalinowy ?wiat, Dobra rada. W realizacji programu wykorzystano równie? archiwalne nagrania telewizyjne Spotkanie z ballad?, Benefis grupy Pod Bud?, Irena Santor i jej go?cie, teledyski K.Haicha oraz fragmenty filmów animowanych Maurycy i Hawranek, W?drówki rzepa. Reasumuj?c - jest to prawdziwa biografia przez du?e B!

Mniej wi?cej w czasie kiedy grupa Pod Bud? wyda?a p?yt? "Tokszo?" zosta? nagrany równie? program pod tym samym tytu?em który j? promowa?. W czasie oko?o 35 minut zosta?y zaprezentowane piosenki: Tokszo?, Od tamtej chwili, Na ko?cu mapy, Ta sama mi?o??, Damska torebka, ?zy to nie wstyd, Zwyczajna miss, Wizytówka. Go?cinnie w programie wyst?pili Katarzyna Klich, Ryszard .Rynkowski, Jan Hnatowicz, Piotr Królik, Jan Mus, Pawe? Ostafil, Leszek.Szczerba. Realizacji tv programu dokona? Dariusz Pawelec.

Andrzej Sikorowski w piosence Dwie ojczyzny ?piewa min. " ...skrzypi pod nog? wczorajszy ?nieg i najpi?kniejsze s? ?wi?ta" Dla mnie równie? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia to najpi?kniejszy czas umilany corocznie dwoma programami w czasie których ?piewa grupa Pod Bud?.
Pierwszy z nich to "Kol?dy". Kiedy moja mama i ?ona przygotowuj? wigili?, pachn? ?wi?teczne potrawy, pod choink? przybywa prezentów ja donios?o?? tej chwili staram si? umili? raczej s?uchaj?c ni? ogl?daj?c popularne kol?dy w wykonaniu grupy Pod Bud?. Program nagrany w pi?knym starym ko?ció?ku podczas którego wykonano Gdy si? Chrystus rodzi, Gdy ?liczna Panna, Pójd?my wszyscy do stajenki, Lulaj?e Jezuniu, Jezus malusie?ki, Przybie?eli do Betlejem, Bóg si? rodzi. W programie trwaj?cym oko?o 25 minut w re?yserii ?ukasza Walczaka obok grupy Pod Bud? udzia? wzi?li Kazimiera Tyra?a, Maria Wilczek, Jan Czarniak, Julian Misiniec oraz dzieci z Zubrzycy Górnej.
Drugi z nich to "Nasze pastora?ki" nagrany w 1993 roku. Realizacja tv Dariusz Pawelec. Pi?knie, ciep?o, ?wi?tecznie za?piewane pastora?ki: Pastora?ka Ding-Dong, Pastora?ka dla poetów, Pastora?ka dla staruszków, Pastora?ka dla córki, Pastora?ka dla ba?wanów, Pastora?ka bezwizowa, Pastora?ka na karnawa?, Pastora?ka marzenie, Pastora?ka Pod Bud? sprawiaj?, ?e 25 minut programu mija bardzo szybko.
A tak na marginesie - zarówno Kol?dy jak i Nasze pastora?ki posiadaj?c wydane przez grup? Pod Bud? na kasecie magnetofonowej doskonale wp?ywaj? na moje ?wi?teczno-zimowe samopoczucie równie? podczas np. jazdy samochodem. Wiem równie? jedno - teraz, po tych kilka latach s?uchania i ogl?dania kol?d i pastora?ek grupy Pod Bud? moje ?wi?ta nabieraj? jeszcze bardziej niepowtarzalnego klimatu. ?wi?ta bez grupy Pod Bud?? Nie dla mnie!

?wi?teczny, niepowtarzalny klimat wprowadzi? do mojego domu równie? inny program. Tym razem podczas jednych ze ?wi?t Wielkanocnych uda?o mi si? nagra? program Pisanki Andrzeja Sikorowskiego. Ten nagrany w Teatrze Stu program ja osobi?cie darz? najwi?kszym sentymentem i pomimo up?ywu kilku lat bardzo cz?sto do niego wracam i ogl?dam. W czasie tego programu zosta?y wykonane piosenki do których Andrzej Sikorowski napisa? zarówno s?owa jak i muzyk?. By?y to wi?c Jego piosenki. Do programu zostali zaproszeni Jorgos Skolias, Krzysztof Daukszewicz, Maja Sikorowska, Grzegorz Turnau, Maryla Rodowicz a wi?c wykonawcy dla których Andrzej Sikorowski napisa? piosenki. Po raz pierwszy wtedy us?ysza?em Na ca?o??, Rozmowa o Krakowie, Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa a na bis Piosenk? dla mojej publiczno?ci. Podczas programu wiele razy ?zy p?yn??y mi po policzku. Wzruszenie by?o ogromne. Pi?kne teksty o szarej codzienno?ci ?piewane w taki ciep?y normalny sposób roz?o?y?y mnie do reszty. Oprócz tych nieznanych zabrzmia?y: Piosenka o mojej ulicy, Bardzo smutna piosenka retro, Ci??kie czasy, Lecz póki co ?yjemy, Kraków Piwna 7, Rozmowa przez ocean, P?ywanie w szampanie, Ale to ju? by?o. By? w programie ma?y wyj?tek od regu?y. Andrzej Sikorowski wraz z Jorgosem Skoliasem wykonali równie? jedn? piosenk? greck? która wprowadzi?a publiczno?? w doskona?y lu?ny nastrój. By? to uk?on w stron? kraju z którego pochodzi ?ona Andrzeja Sikorowskiego a który on sam osobi?cie bardzo lubi. Wspomniana Piosenka na po?egnanie z moj? publiczno?ci? zako?czy?a trwaj?cy oko?o 60 minut program którego realizacji TV dokona? Krzysztof Buchowicz.

My?l?, ?e ukoronowaniem tego mojego nagrywania jest Benefis grupy Pod Bud?. Program niepowtarzalny w którym udzia? wzi?li: Irena Santor, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Kabaret Elita, Kabaret Pod Wyrwigroszem, z Czech Jaromir Nachawica. Trzy piosenki za?piewali równie? sami beneficjanci. Jednak prawdziwym majstersztykiem który sprawi?, ?e ?zy po policzkach wielu osób p?yn??y jak Wis?a w Krakowie by?a fina?owa piosenka w wykonaniu Maji Sikorowskiej, Beaty Rybotyckiej i Grzegorza Turnaua. To by?a ca?kowicie nieznana cz??? programu dla Andrzeja Sikorowskiego i pozosta?ych cz?onków Pod Bud?. Przepi?kne, cudowne s?owa napisane do muzyki z piosenki Toast nasz wspó?czesny. Nie wiem ile razy osobi?cie s?ucha?em tego fragmentu ale równie? i mi ?zy p?yn??y po twarzy. Co? wspania?ego! To by? prawdziwy fina? tego wspania?ego benefisu który prowadzi? Krzysztof Jasi?ski.

Có? - tyle a mo?e a? tyle uda?o mi si? nagra? przez te wszystkie lata s?uchania i ogl?dania grupy Pod Bud?. Jedno z przys?ów mówi - Jak si? nie ma co si? lubi to si? lubi co si? ma. Dlatego ja ciesz? si? z tego co mam. Wierz? równie?, ?e uda?o mi si? tym artyku?em przedstawi? mo?e mniej znan? stron? grupy Pod Bud? - t? telewizyjn?. Moim osobistym marzeniem jest powi?kszenie tego zbioru nagra?. My?l?, ?e dzi?ki fanom z ca?ej Polski i z poza jej granic uda mi si? nagra? i posiada? jeszcze inne programy. Bardzo licz? na Was fani Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Bud?.

- Jacek ?ydzik - Telewizyjna Grupa "Pod Bud?"

  w górę