Andrzej Sikorowski

"Pie?? nad Pie?niami"

Dom Wydawniczy "Rafael" oraz Kompania Muzyczna POMATON EMI postanowi?y zainaugurowa? sw? dzia?alno?? w III tysi?cleciu szczególn? produkcj?. Ksi??ka, dwup?ytowy album oraz kaseta - to trzy cz??ci projektu nazwanego "Pie?? nad Pie?niami - Arty?ci na III tysi?clecie".Tytu? jest nawi?zaniem do jednej z ksi?g Starego Testamentu, która w swej formie i tre?ci jest symbolem zwi?zku pomi?dzy sztuk? i wiar?. Ksi??ka "Pie?? nad Pie?niami..." to wy?mienicie wydany mini album, który zawiera wypowiedzi znanych polskich artystów - muzyków dotycz?ce ich spojrzenia na rol? wiary w ?yciu. Osobiste wyznania pozwalaj? w zupe?nie nowy sposób popatrze? na te znane osoby.

Poni?ej zamieszczamy tekst Anny Treter z tego wydawnictwa.


Ludzie zostali obdarzeni przeró?nymi talentami. Przez ca?e ?ycie piel?gnujemy je, aby przynosi?y jaki? po?ytek. Czuj? si? osob? przynale?n? do grupy wybra?ców, obdarzonych wra?liwo?ci?, muzykalno?ci? i umiej?tno?ci? przekazania swoich dozna?.

Od dwudziestu ponad lat nie przestaj? si? dziwi?, ?e ludzie chc? mnie s?ucha?, ?e moje ?piewanie przynosi im rado?? i wzruszenie. My?l?, ?e czuj? jak bardzo prze?ywam takie spotkanie jakim jest koncert i wiedz? jak bardzo chc? by? wys?uchana i zrozumiana.

Mam przeczucie uczestniczenia w cudzie jakim jest muzyka w ogóle. Istnieje ona od wieków w tylu rozmaitych postaciach, ?yje w tylu melodiach, porusza tyle przeró?nych strun...

Zawód, który uprawiam zwi?zany jest z licznymi podró?ami, poznawaniem ludzi i miejsc. S? takie chwile, kiedy mówi?: Bo?e! I takie miejsca, w których milkn?, by lepiej ch?on?? ich niezwyk?o??.

Coraz bardziej doceniam przyrod?, odk?d uprawiam swój ma?y ogródek.

Jaka? to si?a powoduje, ?e z ukrytej w ziemi cebulki wyrasta kwiat, a obci?ta ga??? odrasta z p?ka i wszystko doko?a odradza si? pod dyktando pór roku. Jak genialna my?l jest w tym wszystkim!

Ka?dy cz?owiek, który stan?? na mojej drodze co? przede mn? ods?oni?. Pozna?am tyle nieprawdopodobnych ludzkich losów i zdarze?, i wiem na pewno, ?e kto? nad nimi czuwa.


- Anna Treter - "Pie?? nad Pie?niami"

  w górę