Andrzej Sikorowski

Rozmowy o radiu

- Czy Pan [...] zakosztowa? radiowego dziennikarstwa?

- Zakosztowa?em troch? siedzenia przed mikrofonem. Raz w miesi?cu prowadzi?em nocny blok [...].

Zaprasza?em znajomych, którzy w moim przekonaniu mieli co? do powiedzenia na dany temat, i bawi?em si? w "rozmawiacza". Nie wiem, czy to jest dziennikarstwo, poniewa? dziennikarstwo radiowe jest - wed?ug mnie - spraw? do?? skomplikowan?. Wi??e si? z ta?m? i monta?em, z umiej?tno?ci? konstruowania dramaturgii audycji. Obecne dziennikarstwo nie ma wiele wspólnego z prawdziwymi, warsztatowymi umiej?tno?ciami. Polega na tym, ?e robi si? programy przy pomocy telefonu - prosi si?, ?eby ludzie dzwonili i rozmawia si? z nimi m?drze lub mniej m?drze. Albo realizuje si? audycj? przy pomocy zaproszonych go?ci, których si? "wypuszcza" - a oni ju? robi? reszt?. [...]

Telewizja jest niew?tpliwie wielka - mo?e na przyk?ad dawa? twarz. Natomiast radio jest medium, które dociera wsz?dzie. Z tego powodu nie tylko nie lekcewa?? radia, ale je kocham. Nie tylko dlatego, ?e dzi?ki niemu moje p?yty sprzedaj? si? lepiej, a ludzie znaj? moje piosenki. Ono jest medium uczciwszym. Nie jest w stanie krygowa? si? ani mizdrzy?, ani podpiera? obrazem. [...] Telewizja narzuca pewien re?im - tam trzeba koniecznie ?adnie wygl?da? i koniecznie sobie umalowa? twarz, za czym nie przepadam. A w radiu mo?na by? sob? - normalnie, prywatnie... Jedynie g?os i osobowo?? decyduj?, czy jeste?my w stanie dotrze? do s?uchaczy, czy nie. [...]


Rozmawia?a Justyna Nowicka

- "?wiat w s?owach i obrazach" - podr?cznik dla kl. II liceum - Rozmowy o radiu

  w górę