Andrzej Sikorowski

Caratu ju? nie ma

Wywiad z Andrzejem Sikorowskim

Andrzej Sikorowski, lider krakowskiej grupy Pod Bud?, go?ci? b?dzie w Warszawie 26 marca. Wyst?pi o godzinie 12.00 w koncercie Grzegorza Turnaua w studiu radiowym Programu III na My?liwieckiej oraz wieczorem, w ramach [festiwale] "Tartak '94", przy Kaliskiego 25a na Bemowie.
Starsi pami?taj? zapewne jeszcze ?piewan? przez zespó? przed laty "Ciotk? Matyld?", m?odsi - popularn? ostatnio pro?b? - "Nie przeno?cie nam stolicy". Przeprowadzili?my z krakowskim bardem krótk? rozmow?.


- Dawniej popularno?? piosenki autorskiej by?a ogromna...

- Za komuny liczba ?piewaj?cych autorów by?a w Polsce po prostu niezwyk?a. Niezgod? na porz?dek, który nas otacza?, wyra?ano za pomoc? wiersza opatrzonego melodi?.

- A co si? sta?o, jak ten porz?dek si? zmieni??

- Dzisiaj obserwuj?, ?e ruch autorski w piosence bardzo zmala?. Najwybitniejsi jego przedstawiciele utrzymuj? si? na powierzchni, bo potrafi? dobrze pisa? na ka?dy temat. Ale mam mas? kolegów, którzy nie bardzo potrafi? si? przystosowa? do nowej sytuacji. Oni nadal "walcz? z caratem", mimo ?e caratu ju? nie ma. Jakby si? jeszcze nie zorientowali, ?e ?piewanie wyt??onym g?osem o tym, ?e co? nas gn?bi i ?ciska za gard?o jak jaka? nocna mara, jest po prostu ?mieszne.

- Nie ma o czym ?piewa??

- Tematów do piosenek dzisiaj nie brakuje, a wr?cz przybywa. Nasze ?ycie biegnie w takim tempie i jest tak ciekawe, ?e jest to kopalnia przeró?nych pomys?ów. Trzeba si? tylko bacznie przygl?da? temu, co si? dzieje doko?a.


Rozmawia? Piotr BAKAL


Anrzej Sikorowski debiutowa? jako autor-kompozytor-wykonawca w 1969 roku w teatrze Groteska w Krakowie. W nast?pnym roku otrzyma? g?ówn? nagrod? na krakowskim Studenckim Festiwalu Piosenki za utwór pt. "Nowy rok". Wyst?powa? przez kilka lat w dawnych telewizyjnych "Spotkaniach z Ballad?" prowadzonych przez [Jerzy] Stuhra i Bogus?awa Sobczuka. Dawa? recitale w klubach studenckich, a? w ko?cu w 1975 r. zwi?za? si? z kabaretem "Pod Bud?". Kabaret wkrótce si? rozpad?, ale grupa muzyczna zacz??a ?y? w?asnym ?yciem, odnosz?c coraz to nowe sukcesy. W 1978 r. "Blues o starych s?siadach", a w 1979 r. "Bardzo smutna piosenka retro" zosta?y nagrodzone w radiowym plebiscycie "Studia Gama".
Grupa nagra?a swoje utwory na czterech p?ytach analogowych i dwóch kompaktowych oraz kilku kasetach. Andrzej Sikorowski wyda? ponadto indywidualnie kompakt i kaset? pt. "Moje piosenki".

1994-03-25 - Gazeta Wyborcza - Caratu ju? nie ma

  w górę