Andrzej Sikorowski

Rozmowa z Ann? Treter

Bytów. Zespó? Pod Bud? na zamku.
W sobotni wieczór na dziedzi?cu zamkowym wyst?pi? zespó? Pod Bud?.
Dopisa?a pogoda i publiczno??. Ze wzgl?du bezpiecze?stwa koncert przewidziany by? na 500 osób. Publiczno?? bawi?a si? wspaniale, ?piewaj?c znane przeboje grupy.

Zespó? sk?ada si? z czterech osób. Liderem jest Andrzej Sikorowski, który pisze teksty i cz??? muzyki, Andrzej ?urek gra na gitarze basowej, Marek Tomczyk na gitarze elektrycznej i akustycznej, Anna Treter ?piewa i gra na instrumentach klawiszowych. Du?? cz??? muzyki oprócz Sikorowskiego pisze m?? Anny - Jan Hnatowicz, który by? w zespole, jednak od 10 lat ju? nie gra.- Jeste?cie na scenie muzycznej nieprzerwanie od prawie 20 lat, w czym tkwi tajemnica waszej popularno?ci?

- Ci?gle ho?dujemy tej samej muzyce, jeste?my wierni sobie, gramy muzyk?, która wyp?ywa z nas, nie usi?ujemy dostosowywa? si? do nowych trendów i my?l?, ?e to jest sedno naszego sukcesu. Mamy wiern? publiczno??, która przychodzi na nasze koncerty.

- Ile dajecie koncertów w ci?gu roku?

- Niesamowicie du?o, bo oko?o 200. Cz??? z nich jest w du?ych salach, same si? sprzedaj?, a wi?c cieszymy si?, ?e jeste?my ci?gle "na fali".

- Kiedy rozpoczynacie wakacje?

- Gramy do 13 lipca. Wyst?pimy na festiwalu poezji ?piewanej w Olsztynie i na festiwalu filmowym w Mi?dzyzdrojach. Od 15 lipca mamy urlop.

- Jakie s? pani plany wakacyjne?

- Chc? si? zaj?? moim ogródkiem, bo zupe?nie dot?d nie mam na to czasu. Mieszkam na wsi pod Krakowem i zak?adam ogród. Ci?gle mnie nie ma i dlatego w pierwszej kolejno?ci musz? odrobi? zaleg?o?ci "polowe". 22 lipca wyje?d?am na dwa tygodnie do Grecji, chc? popla?owa?. Potem wróc?, by posiedzie? troch? w ukochanym domku.

- Nie tylko koncertujecie, ale i jeste?cie aktywni twórczo, bo 6 lipca wychodzi wasza nowa p?yta pt. "?al za".

- Zgadza si?. Jest to dla nas bardzo wa?ne wydarzenie. We wrze?niu przyst?pujemy do solidnej promocji p?yty. Mamy w planach kr?cenie du?ego programu telewizyjnego i zagranie koncertów promocyjnych. Po powrocie z wakacji wylatujemy na koncerty do Nowego Jorku.

- ?yczymy powodzenia.


- Dzi?kuj?, pozdrawiam naszych mi?o?ników z Bytowa.

Rozmawia?a El?bieta Pa?asz.

1998-07-03 - Dziennik Ba?tycki - Rozmowa z Ann? Treter

  w górę