Andrzej Sikorowski

By? Rentierem - Fajny Zawód

Nie b?d? m?czy? pa?stwa obchodami mojej siedemdziesi?tki - zapewnia? podczas urodzinowej konferencji prasowej Andrzej Sikorowski. Zapowiedzia?, ?e w roku 2001 Grupa pod Bud? ograniczy dzia?alno??. I zaprasza? na dzisiejszy koncert do Teatru im. J. S?owackiego.

- Bardzo mi zale?a?o na tym, ?eby to by?o tylko raz i w Krakowie, ?eby si? nie powtórzy?o - t?umaczy? lider Grupy pod Bud?. - Dlatego odprawi?em poznaniaków, którzy od razu chcieli ca?o?? kupi?.

- Nie da si? dwa razy zdmuchn?? ?wieczek z tego samego tortu - doda? prowadz?cy spotkanie Grzegorz Turnau, który tak?e dzi? wyst?pi.

Oprócz niego, jubilata i Grupy pod Bud? w Teatrze S?owackiego za?piewaj? równie?: Maryla Rodowicz, Krzysztof Piasecki, Ryszard Rynkowski, Jan Wo?ek, Robert Kasprzycki, Maja Sikorowska i zespó? Raz Dwa Trzy. - Zaprosi?em ludzi bliskich mi, tak?e artystycznie, którzy maj? podobne pogl?dy na tworzenie, ?piewanie, kontakt z publiczno?ci? - t?umaczy? Sikorowski. - Chodzi przede wszystkim o to, ?eby wszyscy czuli si? dobrze. Nie b?dzie wi?c telewizji i telewizyjnych gwiazdorów w roli konferansjerów.

Krakowski artysta, który w?a?nie wyda? - w wydawnictwie Twój Styl - tomik swoich wierszy, zapowiedzia?, ?e tylko do ko?ca 2000 roku b?dzie pracowa? z Grup? pod Bud? równie intensywnie jak dotychczas.

- Pó?niej zwolnimy, na przyk?ad zamiast 120 koncertów rocznie b?dziemy grali 20 - wyja?nia?. - Chcia?bym spotyka? si? z publiczno?ci?, ale tylko wtedy, gdy b?dzie mi to sprawia?o satysfakcj?. W?a?nie te 20 ze 120 koncertów j? daj?, reszta to zarabianie pieni?dzy.

- A z czego b?dzie ?y? zespó?? - pytali dziennikarze.

- Prosz? pyta? kolegów. Ale ja ich zabezpieczy?em. Ograniczenie liczby koncertów nie zagrozi bytowi ich rodzin. A bycie rentierem jest naprawd? fajnym zawodem.

1999-10-09 - Gazeta Wyborcza - By? Rentierem - Fajny Zawód

  w górę