Andrzej Sikorowski

ABECAD?O KRZYSZTOFA MARTENSA
Pod Bud?, Blues o starych s?siadach

Lecz póki co - ?yjemy

To Wam si? musi spodoba?
Chocia? to nie jest break dance
Bo lubi ucho i g?owa
Gdy co? po prostu ma sens


* Lata siedemdziesi?te - Kraków. Grupa m?odych ludzi gotowych uczyni? wszystko, aby zd?awi? straszliwie krwio?erczego potwora - nud?. Jaka? kabaretowa piwnica, ?piewanie o ?yciu - szarym i zwyk?ym. Piosenki o ludziach, którzy odnajduj? promyk nadziei.
Gorzkie teksty wzmacniane dzwi?kami gitary - prze?y?y ró?ne mody, nieprzerwanie trwaj? w moim sercu od dwudziestu lat.
Szczególnie chwyta mnie za serce piosenka:

Moje kobiety

... Kiedy córka ze szko?y przychodzi
Niesie plecak rado?ci i trosk
A ja mówi?, ?e nic, ?e nie szkodzi
I topnieje niczym wosk.
Kiedy moje kobiety s? w domu
Pe?no wsz?dzie ich w?osów i rz?s
Ale wyznam, nie mówicie nikomu
Tylko wtedy ?ycie ma sens


?ona Andrzeja Sikorowskiego - Chariklia Motsiou - ?piewa?a z zespo?em trzy lata, do roku 1980. Po urodzeniu córki zdecydowa?a, ?e zajmie si? domem - jak przystoi greckiej kobiecie.
Majka Sikorowska za?piewa?a dla ojca na koncercie z okazji jego 50-lecia urodzin i 30-lecia pracy artystycznej, który mia? miejsce niedawno w Krakowie.
Zespó? Pod Bud? jest niemal rodzinny, mo?e dlatego potrafi by? taki ciep?y. Anna Treter i Jan Hnatowicz s? ma??e?stwem. Basista Andrzej ?urek jest m??em siostry Hnatowicza - nie trzeba si? rozstawa? podczas wyjazdów w trasy. Preferuj? styl prosty, liryczny, ?agodny. Maksimum poezji z minimalnej liczby zdarze?. Gdy s?ucham ich piosenek, czuj? jak przeczarowuj? mój ?wiat.
Ze wzgl?du na poruszan? w piosenkach tematyk? okre?la si? ich jako ma?y teatr codzienno?ci.

Pogaw?dzimy sobie nieco
Tak zapytamy co nas czeka
Starzy znajomi sk?d? przylec?
Mo?e si? uda nie narzeka?


W koncercie Andrzej Sikorowski po pi??dziesi?tce wzi?li udzia? zaproszeni go?cie. Duet Sikorowski - Turnau za?piewa? Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa. Jubilat wraz z Ryszardem Rynkowskim wy?piewa? urocz? piosenk? Urodzeni jesieni?. Zachwyci?y licznie zgromadzon? publiczno?? w Teatrze S?owackiego Polskie Madonny w wykonaniu Maryli Rodowicz.
Andrzej Sikorowski imponuje mi ogromnie. Komponuje, pisze wiersze, gra na gitarze, ?piewa. Dostarcza tekstów piosenek innym wykonawcom. Napisa? muzyk? do ponad 20 filmów animowanych.
Jest sta?ym felietonist? w Dzienniku Polskim.
Cho? w papierach lat przyby?o
Tak naprawd?, wci?? jeste?my taki sami
- ?piewa? w Krakowie Jubilat. Jestem jedynie trzy lata m?odszy od pana Andrzeja, a mam wra?enie, ?e w ci?gu ostatnich lat zmieni?em si? na niekorzy??. Mniej jest we mnie romantyzmu, wi?cej pragmatyzmu. Zazdroszcz? Sikorowskiemu, który zapowiada, ?e ju? w przysz?ym roku zwolni tempo i ograniczy si? tylko do 20 koncertów. W mojej dyscyplinie taka postawa oznacza rezygnacj? ze znacz?cych sukcesów.
Zamiast typowych ?ycze? - fragment piosenki List do ?wiata

A ja wam stokrotnie powiedzie? chc? dzi?ki
Bo Twoje pisanie i wasze piosenki
To w mroku zapa?ki b?ysk...
Gdyby piosenek s?ucha? ?wiat
To pewnie by si? zmieni?.


Krzysztof Martens

1999-10-16 - Gazeta w Rzeszowie - Abecad?o Krzysztofa Martensa

  w górę