Andrzej Sikorowski

Zawsze Sikorowski

Lider grupy Pod Bud?, wywodz?cy si? z artystycznego ruchu studenckiego, wyst?puje na scenie ju? trzydzie?ci lat. Jest swojego rodzaju ewenementem, poniewa? uda?o mu si? zachowa? przy sobie s?uchaczy b?d?cych jego rówie?nikami i przyci?gn?? dziesi?tki tysi?cy nowych fanów. Andrzej Sikorowski pisze i ?piewa o najprostszych uczuciach

W Krakowie odby? si? koncert z okazji pi??dziesi?tej rocznicy urodzin Andrzeja Sikorowskiego. Plus GSM by? jego sponsorem. Lider grupy Pod Bud?, wywodz?cy si? z artystycznego ruchu studenckiego, wyst?puje na scenie ju? trzydzie?ci lat. Jest swojego rodzaju ewenementem, poniewa? uda?o mu si? zachowa? przy sobie s?uchaczy b?d?cych jego rówie?nikami i przyci?gn?? dziesi?tki tysi?cy nowych fanów. M?odzi s?uchacze, którzy byli na rocznicowym koncercie Andrzeja Sikorowskiego, uwa?aj?, ?e twórczo?? krakowskiego piosenkarza wymyka si? wszelkim standardom i modom, które trwaj? rok, dwa, a pó?niej, zast?pione innymi, przemijaj?. On za? jest s?uchany zawsze z uwag? i pewn? zadum? nad ?yciem, towarzysz?c? piosenkom m?drym, lirycznym, a nawet nostalgicznym...

Andrzej Sikorowski, kultowy bard ludzi wra?liwych na pi?kno s?owa i my?li, ?piewa? w Krakowie swoje stare szlagiery: "Kap, kap, p?yn? ?zy", "Ciotka Matylda". Bawi? te? i wzrusza? nowymi piosenkami. Na scenie obok piosenkarza pojawili si? tak?e jego przyjaciele. By?a w?ród nich niezmiennie popularna od lat Maryla Rodowicz. Owacje zgotowane arty?cie, który zapowiedzia? niedawno, ?e zacznie si? oszcz?dza? i nie b?dzie ju? dawa? tak jak dotychczas dwustu koncertów rocznie, ?wiadcz? o tym, jak potrzebna i ceniona jest dobra tradycja. W wydaniu Andrzeja Sikorowskiego to tradycja po??czona z w?asnym, niepowtarzalnym stylem: zawsze ?agodnym i lirycznym. Rocznicowy koncert Andrzeja Sikorowskiego odby? si? w ramach cyklu inicjatyw kulturalnych "Gwiazdozbiór Plus GSM".

1999-01-01 - Magazyn Abonentów Plus GSM - Zawsze Sikorowski

  w górę