Andrzej Sikorowski

Na drug? nó?k?!

Pi??dziesi?tka Maliny

Jak mo?na si? by?o spodziewa?, sobotni koncert w Teatrze S?owackiego "Andrzej Sikorowski po pi??dziesi?tce" by? uroczy i normalny bez koturnowego zad?cia, bez mizdrzenia si? do jubilata ani pompatycznych gestów. By?y za to wspaniale piosenki, do jakich Andrzej Sikorowski przyzwyczai? nas od lat, byli znakomici go?cie, wiele ?artów, inteligentnych bon motów, okoliczno?ciowe wierszyki, piosenki i ?arty, jakie dedykowali jubilatowi Jan Wo?ek, Robert Kasprzycki, Krzysztof Piasecki i Grzegorz Turnau. Maryla Rodowicz natomiast ?ycz?c 50-latkowi (a wla?ciwie sobie), by wreszcie przesta? wyst?powa? i pisa? piosenki tylko dla niej, i wyjawiaj?c, ?e lubi on kobiety, "które maj? du?e przody", zaprezentowa?a nawet specjalne wyci?cie w sukience...

Specjalnie te? zaproszeni go?cie wykonywali piosenki z repertuaru Andrzeja Sikorowskiego i jego Grupy Pod Bud? inwencj? wykazali si? tu zw?aszcza Adam Nowak z zespo?em Raz, Dwa, Trzy i Grzegorz Turnau. Nie oszcz?dza? si? przy tym sam jubilat przypominaj?c swoje piosenki od tych z czasów kabaretu Pod Buda, gdzie kiedy? wyst?powa?, i pozna? przysz?? ?on?, po najnowsze. A ponadto jak na "mistrza piosenki galicyjskiej", jak skomplementowa?a go Anna Treter przysta?o z godno?ci?spogl?da? na wszystko z portretu umieszczonego na scenie a podpisanego Franz Joseph Malina Sikorowski.

A wszystko to dzi?ki finansowemu wsparciu Plus GSM i organizacyjnemu wysi?kowi agencji Toproduction. Ale te? "Malina", jak mówi? o Sikorowskim najbli?si, w pe?ni na to zas?u?y?.
A potem pojawi?y si? kosze kwiatów, pies od córki Mai, publiczno??, szczelnie wype?niaj?ca teatr od?piewa?a "sto lat" i tak Andrzej Sikorowski sta? si? nobliwym pi??dziesi?ciolatkiem... Andrzeju, po tej pi??dziesi?tce nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko nast?pna. Na drug? nó?k?!

1999-10-01 - Dziennik Polski - Na drug? nó?k?!

  w górę