Andrzej Sikorowski

Cho? w papierach lat przyby?o.

Koncert W Teatrze - P?ock.

Nastrój ich koncertów jest zawsze ciep?y i troch? nostalgiczny. Publiczno?? ?piewa razem z artystami, nagradza ich d?ug? owacj? na stoj?co i nie wypuszcza ze sceny bez bisów. Niektórzy, wyliczaj?c symbole Krakowa, porównuj? ich do wawelskiego smoka, "Hejna?u mariackiego" i Piwnicy pod Baranami. W sobot? w p?ockim teatrze wyst?pi legendarny ju? zespó? Pod Bud?.

W 1975 r. Andrzej Sikorowski trafi? do krakowskiego kabaretu Akademii Rolniczej Pod Bud?, który wkrótce przekszta?ci? si? w zespó? muzyczny. Szybko stan?? na jego czele jako gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów.

Pod Bud? to zespó? niemal rodzinny, mo?e dlatego potrafi by? taki ciep?y, a na koncertach panuje przyjazna atmosfera. Anna Treter i Jan Hnatowicz s? ma??e?stwem, a basista Andrzej ?urek jest m??em siostry Hnatowicza.

Ju? po kilku miesi?cach istnienia zespo?u ich "Bardzo smutna piosenka retro" wywalczy?a wyró?nienie na opolskim festiwalu i pierwsz? nagrod? na Festiwalu Studentów w Krakowie. Tak rozpoczyna si? historia zespo?u, który ze swoimi lirycznymi i pe?nymi zadumy balladami w?druje po ?wiecie ju? ponad 20 lat.

W ci?gu tego czasu nagrali wiele p?yt. Jedn? z nich - "?al za", wydan? w 1998 roku - zadedykowali niedawno zmar?ym: Agnieszce Osieckiej, Bu?atowi Okud?awie i Piotrowi Skrzyneckiemu.

Za kompakty "Jak kapitalizm to kapitalizm" oraz "Blues o starych s?siadach" z takimi przebojami jak "Piosenka o ciotce Matyldzie" czy "Kraków, Piwna 7" otrzymali dwie platynowe p?yty.

Preferuj? styl prosty, liryczny, ?agodny. Maksimum poezji z minimalnej liczby zdarze?. Nagrywali z Andrzejem Zauch?, Grzegorzem Turnauem, Ryszardem Rynkowskim, artystami z Piwnicy pod Baranami.

- Moje piosenki s? nie?mia?? prób? opisania ludzi i czasów, w których ?yj? - powiedzia? lider grupy Andrzej Sikorowski w jednym z wywiadów.

W tekstach swoich piosenek poruszaj? tematyk? blisk? ka?demu, ?piewaj? o mi?o?ci, rozstaniach, ?zach i ?alach. Grupa nazywana jest "ma?ym teatrem codzienno?ci". Refreny piosenek "Kap, kap, p?yn?? ?zy" czy "Ale to ju? by?o" znaj? prawie wszyscy.

Jak zapowiadaj? organizatorzy koncertu, zespó? zaprezentuje w P?ocku zarówno swoje najstarsze i najbardziej znane przeboje, jak i te najnowsze.

2000-01-21 - Gazeta na Mazowszu - Cho? w papierach lat przyby?o.

  w górę