Andrzej Sikorowski

Pod Bud?: Etniczny prztyczek w nos

Niedawno na rynku ukaza? si? kolejny album krakowskiej grupy Pod Bud? zatytu?owany "Razem". Jej lider Andrzej Sikorowski, znany ze swej zdolno?ci wnikliwego obserwowania otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci i cz?sto do?? zabawnego sposobu jej opisywania, przy okazji nagrania najnowszej p?yty zdecydowa? si? na skomentowanie panuj?cej od ponad roku w naszym kraju mody na muzyk? etniczn?.

Piosenka 'Etniczna' to bardziej efekt mojego rozdra?nienia z powodu w?a?nie tej mody na wszystko co jest zwi?zane z muzyk? etniczn?, ludow?, czy te? muzyk? korzeni. Ta ludowo?? mnie troszeczk? dra?ni. Zawsze z szacunkiem b?d? si? wypowiada? na temat cz?onków grup Brathanki i Golec uOrkiestra, bo szczególnie ci pierwsi, to moi koledzy. Znam ich mo?liwo?ci instrumentalne i uwa?am, ?e s? kolosalne, ale wola?bym, aby grali muzyk?, która gra im w duszy, bo jestem pewien, ?e ta tak? nie jest. Je?li ju? próbowa?em da? prztyczka, to bardziej temu zjawisku, ani?eli konkretnym wykonawcom. Nie podoba mi si? to, ?e muzyka biesiadna i góralska nie schodzi z anteny. Nie podoba mi si?, ?e kiedy id? przez Zakopane, to na wszystkich stoiskach z p?ytami nie mo?na kupi? niczego innego, ani?eli muzyka góralska w wykonaniu ró?nych przedziwnych zespo?ów, które chc? si? dorobi?, a tak naprawd? z folklorem nie maj? nic wspólnego. To zaczyna ju? niebezpiecznie zbli?a? si? do szmiry" - powiedzia? nam Andrzej Sikorowski, frontman i kompozytor wi?kszo?ci materia?u grupy Pod Bud?.

2001-01-01 - Interia - Pod Bud?: Etniczny prztyczek w nos

  w górę