Andrzej Sikorowski

O go??bkach i ?piewaniu

Andrzej Sikorowski, za?o?yciel i lider krakowskiej kapeli "Pod Bud?" by? go?ciem dzieci w przedszkolu samorz?dowym nr 57 przy ul. Kutrzeby. Maluchy przygotowa?y dla go?cia specjalny program. Za?piewa?y "Smutna piosenka w stylu retro" (najg?o?niej ?piewany by? refren, czyli s?ynne "Kap, kap, p?yn? ?zy") oraz piosenki o kominiarzach i krakowiankach. Przedszkolaki by?y bardzo ciekawe wszystkiego, co dotyczy?o Andrzeja Sikorowskiego. Ka?de z nich chcia?o mu zadawa? pytania. A pyta?y o wszystko. Co lubi je??, (okaza?o si?, ?e uwielbia go??bki), czy lubi gra? na gitarze, czym do nich przyjecha?, dlaczego jego zespó? nazywa si? "Pod Bud?". Wspólnie za?piewali "Jestem sobie krakowianka", a go?? na pro?b? wszystkich zebranych wykona? utwór "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa".

Dzieciaki z przedszkola samorz?dowego nr 57 nie maj? czasu na nud?. W miejscu, do którego codziennie odprowadzaj? ich rodzice realizowany jest innowacyjny program dotycz?cy ich zachowa? werbalnych, ruchowych i twórczych. Dzieci tworz? tu w?asne zabawki, ?piewaj?, maluj?, pisz? opowiadania i wiersze. Wprowadzony trzy lata temu program "Wyzwoli? potencja? twórczy dziecka" realizowany jest tu z coraz lepszymi skutkami. - K?adziemy nacisk na to, ?eby jak najwi?cej efektów pracy dzieci pokazywane by?y na zewn?trz. Wspó?pracuj? z wieloma podgórskimi placówkami kulturalno-o?wiatowymi. Wszystkie te zaj?cia maj? na celu ujawnienie kreatywnych mo?liwo?ci ka?dego dziecka, poprzez inspirowanie jego wielostronnej aktywno?ci w ró?nych dziedzinach. Dzi?ki takim projektom ju? od najm?odszych lat wzmacnia si? ich poczucie wiary w siebie oraz w?asnej warto?ci poprzez prezentowanie postaw uzewn?trzniaj?cych w?asne prze?ycia, uczucia i pomys?y. - Obecno?? na dzisiejszym spotkaniu tak znakomitej osoby jest najlepszym przyk?adem na to, ?e warto szlifowa? swoje talenty, nie tylko muzyczne - mówi?a w trakcie spotkania dyrektor przedszkola. Miros?awa Florek.

2001-11-22 - Gazeta Krakowska - O go??bkach i ?piewaniu

  w górę