Andrzej Sikorowski

Z?oty ?al

Andrzej Sikorowski i Anna Treter
nie musieli si? specjalnie natrudzi?, aby
rozgrza? publiczno?? zgromadzon?
w Teatrze im. S?owackiego.Kolejny sukces zespo?u Pod Bud? Z?oty "?al" Zdobycie statusu "Z?otej p?yty" przez kolejny kr??ek grupy Pod Bud? sta?o si? pretekstem spotkania zespo?u z publiczno?ci?, jakie odby?o si? w teatrze im. S?owackiego. Prócz kilku dawnych przebojów, które widownia ?piewa?a wraz z wykonawcami, us?yszeli?my repertuar z nagranej przed kilkoma miesi?cami p?yty "Razem". Krakowskiej publiczno?ci, której Sikorowski jest ulubie?cem, nie trzeba by?o rozgrzewa?. Oklaskiwano nie tylko stary, wypróbowany repertuar, ale tak?e piosenki z wydanej przed kilkoma miesi?cami p?yty "Razem", b?d?cej kontynuacj? nurtu, jaki "podbudzi?ci" rozpocz?li prawie 25 lat temu. Utwory, które tu znajdziemy, adresowane s? do odbiorcy, dla którego piosenka, to troch? wi?cej ni? tylko rozrywka.

Autorskie ballady Sikorowskiego (niektóre z muzyk? Jana Hnatowicza) to wyznania dojrza?ego faceta, ?wiadomie dystansuj?cego si? do naszej rzeczywisto?ci i pseudowa?nych spraw tego ?wiata. Szukaj?ceg o rado?ci w sprawach na pozór zwyczajnych i codziennych, jak spacer z psem, jedzenie, picie i mi?o??. Wiele tu m?dro?ci, ciep?ego dowcipu, ironii i autoironii. Jest znajomo?? duszy kobiecej, s? ?atki, przypinane naszym nowobogackim. Jest liryka i melancholia, od lat uprawiana przez Sikorowskiego (bez obawy nara?enia si? na zarzut staro?wiecko?ci) i ho?dowanie warto?ciom, które dzi? niektórzy uzna? by chcieli za niemodne. Anna Tretter, wokalistka zespo?u, o ciekawej barwie g?osu - wspaniale odnajduje si? w tym repertuarze. Us?yszeli?my te? Majk? Sikorowsk? w pi?knej i ekspresyjnej, utrzymanej w ?ródziemnomorskim klimacie pie?ni "G?os z oddali".

Teatr wype?niony by? znakomit? publiczno?ci?. Zjecha?a si? ca?a Rz?ska, gdzie zespó? od lat mieszka, s?siaduj?c m.in. z Ann? Dymn? (której po?wi?cona by?a "Cha-cha dla Ani Dymnej") i Krzysztofem Piaseckim. Byli te? przyjaciele z innych stron Krakowa, jak cho?by m?odszy kolega Grzegorz Turnau. Mi?ym dope?nieniem koncertu by?o spotkanie przy lampce wina w teatralnym foyer.
Maria Ziemianin

2001-11-14 - Gazeta Krakowska - Z?oty ?al

  w górę