Andrzej Sikorowski

Dla o?rodka w Konarach

MOGILANY. Tradycyjna majówka.
Gminny O?rodek Kultury w Mogilanach w sobot? zorganizowa? ju? po raz drugi "Majówk? w mogila?skim dworze", nad któr? patronat obj??a wójt gminy Mogilany, Ma?gorzata Mardy?a.
Mieszka?cy gminy, przyjaciele, wype?nili tereny parku otaczaj?cego dwór Konopków w Mogilanach i do pó?nych godzin wieczornych bawili si? na rodzinnym pikniku. Na scenie rozstrzygni?ty zosta? konkurs kapel, instrumentalistów, ?piewaków i gaw?dziarzy ludowych - "Wst??ka Krakowska". Zaprezentowa?y si? m.in. zespó? regionalny Mogilanie, dzieci i m?odzie? z GOK, z Liceum w Gaju.
Specjalnymi go??mi majówki byli: Andrzej Sikorowski i zespó? "Pod Bud?", zespó? "Zielona Kapela" z o?rodka w Konarach i kabaret Jana Pietrzaka.
Ide? tegorocznej majówki by?o obok integracji i lokalnej spo?eczno?ci pomoc osobom niepe?nosprawnym, s?abszym, poszkodowanym, st?d te? podczas mogila?skiej majówki by?y zbierane fundusze dla O?rodka Warsztatowo-Rehabilitacyjnego, który prowadzi Zakon Ojców Bonifratrów w Konarach. (AW)

2002-05-06 - Gazeta Krakowska - Dla o?rodka w Konarach

  w górę