Andrzej Sikorowski

POD BUD? - 25 LAT

O?WI?CIM
W tym roku krakowskiej grupie mija dwadzie?cia pi?? lat pracy artystycznej. To pi?kny wiek dla zespo?u, którego piosenek s?uchaj? coraz m?odsi i potrafi? odnale?? w nich niezmiennie co? dla siebie. Dzi? o godzinie 19.00 w O?wi?cimskim Centrum Kultury laureaci dadz? koncert.
- Ci, którzy wychowywali si? na utworach tej grupy, ufaj? ich prawdzie, ulegaj? ich my?lom, pod??aj? za ich g?osem - mówi Adam Kuta z OCK. - Razem z histori? opowiadan? poetyckimi piosenkami, wyra?aj?cymi d??enie do poznawania ?wiata i poszukiwania w nim miejsca dla siebie. Dlatego nie bez powodu zespó? nazwano niegdy? "ma?ym teatrem codzienno?ci".
Krakowski zespó? powsta? w 1977 roku, a w jego sk?ad weszli muzycy zwi?zani ze studenckim kabaretem . Grup? za?o?y? Andrzej Sikorowski, autor tekstów, kompozytor i wokalista. Jest on autorem wielu piosenek, m.in. takich kompozycji, jak: "Bardzo smutna piosenka retro", "Piosenka o mojej ulicy", "Blues o starych s?siadach", "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa", czy "Jak kapitalizm to kapitalizm". Jego piosenki wykonuj? równie? Maryla Rodowicz, Irena Santor i Zbigniew Wodecki. (kan)

2002-05-24 - Dziennik Zachodni - POD BUD? - 25 LAT

  w górę