Andrzej Sikorowski

Znowu pójd? na ca?o??

Zagrali ponad 3 tysi?ce koncertów, nagrali 14 p?yt. Przetrwali ró?ne mody i zawieruchy dziejowe.


- Moim najwi?kszym sukcesem jest to, ?e prze?y?em wszystkie te lata w zgodzie z samym sob?, w dodatku mog?em robi? to, co lubi? i jeszcze na dodatek zarabia? na tym pieni?dze - mówi Andrzej Sikorowski. - Pami?tam tylko jeden kompromis w swojej karierze, a w?a?ciwie na jej pocz?tku, kiedy z dwoma kolegami - Jurkiem Dziedzicem i W?odzimierzem Stawowym pojechali?my w 1972 roku do Opola na koncert ?Debiuty? (nie by?o wtedy jeszcze zespo?u Pod Bud?). Organizator zasugerowa?, ?e powinienem obci?? w?osy, bo mój wygl?d nie pasowa? do ogólnego wyobra?enia artysty w Polsce Ludowej. Zw?aszcza ?e ten koncert mia? by? puszczany na tzw. Interwizji, m.in. w ZSRR. Wyst?powali tam równie? Skaldowie, którzy ju? wówczas byli tuzami estrady, ten nakaz równie? ich dotyczy?. Oni wprawdzie w?osów nie poobcinali, ale chowali je skrz?tnie pod jakimi? czapkami. Ja wtedy w?osy skróci?em.

Zespó? Pod Bud? tworzy obecnie czterech muzyków: poza liderem - Andrzejem Sikorowskim, jest Anna Treter - ?piewaj?ca i graj?ca na instrumentach klawiszowych, Marek Tomczyk - gitary i Andrzej ?urek - gitara basowa.

Pod Bud? to dziwne zjawisko - od 25 lat graj? razem i to z powodzeniem. Co wi?cej - ci ludzie przyja?ni? si?, a nawet mieszkaj? w jednej wsi.

- Nie wiem w?a?ciwie, jak to si? sta?o - opowiada Anna Treter. - Najpierw przez dziesi?? lat mieszkali?my w jednym bloku na osiedlu Podgórze. Gdzie? oko?o 1981 roku wybra?y?my si? z ?on? Andrzeja w plener w poszukiwaniu bardziej przyjaznego miejsca zamieszkania. Znalaz?y?my pod Krakowem Rz?sk? i tam zacz?li?my si? budowa?. A kiedy ch?opaki - Marek i Andrzej ?urek zobaczyli jak cudownie jest u nas na wsi, postanowili do??czy?.


(zu)

Tak zwana geneza...

By? rok 1974. W Krakowie przy Akademii Rolniczej dzia?a? wtedy Kabaret Pod Bud? za?o?ony przez Bohdana Smolenia. Siedziba tego kabaretu mie?ci?a si? w piwnicy pod klubem ?Buda?. St?d nazwa, w pó?niejszym czasie zaadaptowana przez zespó?.

W kabarecie wyst?powa?a Anna Treter. Tam pozna?a swojego obecnego m??a - Jana Hnatowicza, który pisze muzyk? do niektórych piosenek Pod Bud?.

Z czasem dochodzili inni; pojawi? si? basista Andrzej ?urek. ?piewa?a te? Chariklia, któr? w 1975 roku zast?pi? - chwilowo - (przysz?y m??) Andrzej Sikorowski. Tak pozosta?o do dzi?. W 1977 r. kabaret formalnie si? rozwi?za?. Smole? zosta? ?ci?gni?ty przez Zenona Laskowika do Poznania. A Pod Bud? wyjecha? na festiwal piosenki studenckiej Fama do ?winouj?cia...

2002-08-05 - Wieczór Wybrze?a - Znowu pójd? na ca?o??

  w górę