Andrzej Sikorowski

Koledzy z grupy Pod Bud? trzymaj? kciuki - Anna Treter solo

Anna Treter z grupy Pod Bud? w Kielcach po raz pierwszy za?piewa piosenki, które uka?? si? na jej solowej p?ycie. Dlaczego w Kielcach? Bo tu si? urodzi?a i tu ma swoj? wiern? publiczno??.
Od ponad ?wier? wieku kojarzona jest z krakowsk? grup? Pod Bud?. Mia?a by? ekonomistk?, zosta?a piosenkark?.


- Ko?czy?am równocze?nie dwie szko?y: ogólnokszta?c?c? i muzyczn?. Rodzice chcieli bym mia?a solidny zawód, wi?c posz?am na studia ekonomiczne do Krakowa. Nie przepracowa?am w tym zawodzie ani jednego dnia. Jeszcze na studiach zwi?za?am si? z Kabaretem "Pod Bud?" i zacz??am zarabia? na ?ycie ?piewaniem - opowiada Anna Treter.

W kabarecie "Pod Bud?", z którego wywodzi si? s?ynny dzi? zespó? pozna?a swego przysz?ego m??a, gitarzyst? i kompozytora wielu przebojów grupy Pod Bud?, m.in. ballad o walizce i ciotce Matyldzie, "Przy niedzieli zabawa" i "Gdy mnie kocha? przestaniesz". Pracowali razem dwa lata, zanim którego? wieczoru Jan nie zaproponowa?, ?e odprowadzi j? do domu. Przysiedli na ?awce w parku i rozmawiali do rana. Pobrali si? kilka lat pó?niej w Krakowie. ?lub by? skromny. Tylko najbli?sza rodzina i przyjaciele.

Ogród i w?dka

?ywiec Anny i Jana to nieustaj?ca trasa koncertowa. Rocznie nawet 100 koncertów. W przerwach uda?o im si? jednak zbudowa? w?asny dom w podkrakowskiej Rz?sce. Okolica jest przepi?kna. Na wzgórzu w?ród ska? wapiennych, stan??o 14 domków. Mieszkaj? w nich przewa?nie arty?ci: muzycy z filharmonii, ?piewaczka operowa i koledzy z zespo?u. Najbli?sz? s?siadk? z lewej strony jest gwiazda krakowskiego teatru Anna Dymna. Z prawej wybudowa? dom lider grupy Pod Bud? Andrzej Sikorowski.
- To najmilsze s?siedztwo, jakie mo?na mie?. Ania zachwyca mnie pracowito?ci?. Jej ogródek to prawdziwe dzie?o sztuki - opowiada Anna Treter.
Piosenkarka te? ka?d? woln? chwil? po?wi?ca na prac? w przydomowym ogródku. Cho? - jak sama twierdzi - jej rabatki nie dorównuj? urod? ogrodowi Anny Dymnej, to jest z nich bardzo dumna. Latem najch?tniej wyje?d?a nad ciep?e morza. P?ywa wtedy ca?ymi godzinami i leniuchuje. Uwielbia te? je?dzi? z w?dk? na Mazury. W?dkowania nauczy? j? m??, ale kiedy ona "po?kn??a haczyk" jemu si? ju? znudzi?o. Najwi?ksza ryba z?owiona przez pani? Ann?, to szczupak. Nie pami?ta jednak ani ile wa?y?, ani ile mia? d?ugo?ci. Na pami?tk? zachowa?a tylko zdj?cie.
Ostatnio przesta?a dementowa? plotki, ?e jest ?on? Andrzeja Sikorowskiego. - Przez ponad dwadzie?cia lat tyle razy mówili?my, ?e nie jeste?my ma??e?stwem, ale do ludzi to zupe?nie nie trafia?o. Kiedy? zdarzy?o mi si? nawet, ?e pani z hotelu, w którym mieszkali?my, da?a nam jeden klucz do pokoju, cho? wcze?niej by?a na koncercie. Na którym Andrzej na scenie dementowa? te pog?oski i opowiada?, ?e ma ?on? Greczynk? - mówi artystka.

Sa?atka z krabem

Pani Anna bardzo lubi gotowa?. Nie korzysta z przepisów. Sama wymy?la ró?ne dania. Najcz??ciej komponuje je z tego, co ma akurat w domu. W lodówce nigdy nie mo?e brakn?? mro?onych paluszków krabowych, bo one s? podstaw? ulubionej sa?atki pani Anny. Przyrz?dza si? je b?yskawicznie. Do rozmno?onych, drobno pokrojonych paluszków dodaje si? zielon? cebulk? i seler naciowy, doprawia si? naturalnym jogurtem z dodatkiem soli, pieprzu. Odrobiny cukru i gotowe. - Jak tego nie podam swoim go?ciom, to pytaj? czy mi paluszków zabrak?o - ?mieje si? piosenkarka.
Przez wiele lat najwi?cej problemów mia?a z kupnem odpowiednich ubra?. Na wysok? (175 cm wzrostu), postawn? dziewczyn? wszystko by?o za krótkie i za ciasne. Dopiero niedawno, kiedy w kilku du?ych miastach Polski pojawi?y si? specjalne sklepy z odzie?? w rozmiarach wi?kszych ni? 44, problem zosta? rozwi?zany. - W Krakowie niestety, mie ma butiku tej sieci, dlatego zakupy robi? najcz??ciej w Warszawie, Poznaniu i Wroc?awiu. Czuj? si? wtedy, jak królowa, bo wybieram jeden z mniejszych rozmiarów - zwierza si? pani Ania.
W m?odo?ci by?a szatynk? z g?stymi prostymi w?osami. Teraz ma trwa?? ondulacj? i baleyage. Mama ubolewa, ?e ta w?a?nie fryzura jest elementem jej scenicznego image.

Rozterki krakowianki

Do Kielc przyje?d?a coraz rzadziej, cho? mieszkaj? tu jej mama i siostra Ma?gosia, która równie? sko?czy?a szko?? muzyczn?. - Przez telefon mamy tak podobne g?osy, ?e ludzie bardzo cz?sto nas myl?. Ma?gosia jest muzykalna, gra na fortepianie, ale ?piewa tylko na rodzinnych imprezach - mówi piosenkarka.
Dwa lata temu by?a w I LO im. S. ?eromskiego na jubileuszowym spotkaniu z kole?ankami i kolegami z maturalnej klasy. Z niektórymi spotka?a si? po raz pierwszy od matury. - Tak strasznie si? wzruszy?am, ?e to wzruszenie nosi?am w sobie przez wiele dni - wspomina pani Anna.
Jakie znaczenie maj? dla niej Kielce? - Jestem w rozterce. Trudno jest by? kielczank?, je?li on ponad dwudziestu lat mieszka si? w Krakowie. Ale rodzinnie czuje si? zwi?zana z Kielcami - przekonuje piosenkarka. I dodaje, ?e na studia do Krakowa wyjecha? tylko dlatego, ?e w Kielcach nie by?o wówczas uczelni, na której mo?na by by?o uczy? si? ekonomii. Ale gdyby nie wyjecha?a, nie ?piewa?aby w grupie Pod Bud? i by? mo?e nigdy nie nagra?aby w?asnej p?yty.

Kompozytor w domu

Lider grupy Pod Bud? Andrzej Sikorowski ju? dwana?cie lat temu nagra? solow? p?yt?. Zespó? nie tylko nie rozpad? si? z tego powodu, ale nagra? kolejne kr??ki. Teraz do walki o solow? s?aw? ruszy?a Anna Treter. - By?abym wielk? grzesznic?, gdybym maj?c w domu kompozytora, nie spróbowa?a swoich si? samodzielnie. Wiem, ?e w tym roku zespó? nie ma zamiaru nagrywa? nowej p?yty, dlatego sama chwyci?am za pióro. To nie ma ?adnego wp?ywu na losy naszej grupy. Nadal razem koncertujemy. Ale my?l?, ?e przyszed? czas, ?eby ka?dy z nas móg? si? rozwija? samodzielnie. Dla Andrzeja jest to pisania muzyki i tekstów do sztuk teatralnych, dla kolegów wspó?praca z innymi zespo?ami - mówi Anna Treter.
B?dzie to p?yta autorska, wyprodukowana przez m??a artystki. Znajd? si? na niej piosenki z tekstami Anny Treter, Andrzeja Poniedzielskiego i muzyk? Jana Hnatowicza. W nagraniu wezm? udzia? znani muzycy, m.in.: Ryszard Sygitowicz - by?y muzyk Perfectu (który napisa? te? jedn? piosenk? na now? p?yt? Anny) i Ryszard Rynkowski, który ju? raz by? go?ciem jednej z p?yt Pod Bud?. Jak decyzj? o solowej p?ycie przyj?li koledzy z zespo?u? - Mam nadziej?, ?e trzymaj? kciuki za moje przedsi?wzi?cie - mówi pani Anna.
Koncert, który 17 lutego odb?dzie si? w Kieleckim Centrum Kultury b?dzie absolutn? przedpremier?. Anna Treter wyst?pi w Kielcach w po?owie sesji nagraniowej, która rozpocz??a si? 3 lutego. Wydanie p?yty planowane jest na maj lub czerwiec. Zaraz potem odbywa? si? b?d? imprezy promocyjne. Pani Anna chcia?aby, ?eby wzi?? w nich udzia? Ryszard Rynkowski, chórki i góralska kapela.
W Kielcach za?piewa kilka piosenek z repertuaru grypy Pod Bud? w zupe?nie nowych aran?acjach i z udzia?em nowych muzyków oraz kilka piosenek, które znajd? si? na p?ycie.

Lidia Zawistowska

2003-02-14 - S?owo Ludu - Koledzy z grupy Pod Bud? trzymaj? kciuki

  w górę