Andrzej Sikorowski

Pasjans na dwóch

Miasto zaczarowanych muzyków i poetów. Miasto Piwnicy pod Baranami, doro?ek i urokliwych uliczek. Kraków. Ju? za nieco ponad trzy tygodnie duch tego magicznego miasta zawita do Londynu.
24 i 25 wrze?nia na deskach teatru w Polskim O?rodku Spo?eczno - Kulturalnym wyst?pi? Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau. Ci dwaj znakomici krakowscy arty?ci przyjad? na zaproszenie Ewy Becli, by przed londy?sk? publiczno?ci? zaprezentowa? program pt. "Pasjans na dwóch".

Andrzej Sikorowski jest liderem legendarnej ju? grupy Pod Bud?. Za?o?ony blisko trzydzie?ci lat temu zespó? wokalno - instrumentalny, wywodzi si? z kabaretu o tej samej nazwie, który dzia?a? do po?owy lat 70.
Ze wzgl?du na poruszan? w piosenkach tematyk? grup? Pod Bud? nazwano kiedy? "ma?ym teatrem codzienno?ci". Dzi? krakowski zespó? w rodzinnym show - biznesie powstaje swojego rodzaju fenomenem. Od blisko trzech dekad proponuje bowiem bardzo charakterystyczn?, niezmienn? w klimacie muzyk?, która wci?? ma ogromne grono wielbicieli. I niew?tpliwie wielka w tym zas?uga Andrzeja Sikorowskiego. Piosenkarz ma w swym dorobku równie? solow? p?yt? oraz recitale w duetach i tercetach - niegdy? z Andrzejem Zauch? i Krzysztofem Piaseckim, a od pewnego czasu - w?a?nie z Grzegorzem Turnauem.
Ten ostatni - równie? poeta i kompozytor, zwi?zany niegdy? z Piwnic? pod Baranami, jest jedynym z bardziej znanych krakowskich artystów. Kiedy jako niespe?na siedemnastoletni ucze? liceum wygra? w 1984 roku Festiwal Piosenki Studenckiej, Piotr Skrzynecki zaprosi? go do wyst?pu w najbli?szym programie Piwnicy pod Baranami. Jak wie?? g?osi, legendarny za?o?yciel Piwnicy przywita? m?odziutkiego artyst? s?owami: "Witamy Pana, witamy serdecznie! No to co? Napijemy si?! Aaaa... Przepraszam, Panu zdaje si?, jeszcze nie wolno".
Od tego czasu, Grzegorz Turnau nagra? ju? dziewi?? solowych p?yt, z których ka?da spotka?a si? z ciep?ym przyj?ciem zarówno przez krytyk?, jak i publiczno??.

Zaprzyja?nieni ze sob? arty?ci postanowili stworzy? program, w którym mogliby wyst?powa? razem. Tak powsta? "Pasjans na dwóch", czyli pe?en subtelnego humoru i liryki koncert, z?o?ony z najpi?kniejszych piosenek Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Turnaua.

W rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Ewa Becla powiedzia?a - Jestem szczerze zaskoczona ogromnym zainteresowaniem tym wyst?pem. Okazuje si?, ?e Polacy mieszkaj?cy w Londynie s? bardzo spragnieni takich w?a?nie koncertów. Cieszy mnie fakt, ?e w dobie wszechogarniaj?cej komercji nadal jest miejsce dla m?drej, spokojnej i przede wszystkim pi?knej muzyki. W czasie dwugodzinnego koncertu publiczno?? us?yszy tak zwane kompozycje jak "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa", "Jak kapitalizm to kapitalizm", "Ballada o ciotce Matyldzie" czy "Mi?dzy cisz? a cisz?". Wcale nie trzeba by? karcianym graczem, by doceni? wyst?py krakowskich bardów. I cho? pasjans jest zazwyczaj jednoosobow? gr?, jak wida? zdarzaj? si? tak?e duety. A te ciesz? najbardziej, kiedy do gry wchodz? najprawdziwsze asy...

S?awomir Fiedkiewicz

2005-09-02 - Dziennik Polski - Pasjans na dwóch

  w górę