Andrzej Sikorowski

Urodzeni jesieni?

Muzyka: Ryszard Rynkowski, s?owa: Andrzej Sikorowski

Urodzi?em si? chyba nad ranem
by? pa?dziernik deszczowy miesi?c
o szczegó?y pytajcie m? mam?
pozosta?a dok?adn? kobiet?
ojciec pono? przez cztery dni
liczy? wszystkie chmury na niebie
i z rado?ci wci?? nie móg? przyj??
tak do domu jak i do siebie
Urodzi?em si? te? w pa?dzierniku
wojna ledwie trzasn??a drzwiami
wokó? pe?no by?o pomników
i ?wietlana przysz?o?? przed nami
ojciec pono? przez cztery dni
liczy? wszystkie chmury na niebie
i z rado?ci te? nie móg? przyj??
tak do domu jak i do siebie
Pod jednym znakiem urodzeni
idziemy przez labirynt miast
wci?? mamy bli?ej do jesieni
ale pozosta? w oczach blask
czasem k?adziemy si? o ?wicie
bo zdarza si? ?e damy w gaz
lecz dobrze wiemy ?e to tycie
zale?y od nas nie od gwiazd
W horoskopach nas szukaj pod Wag?
tam jest wszystko dok?adnie podane
co nam idzie bez pud?a co s?abo
jakie mamy zdolno?ci lub talent
astrologom od siedmiu bole?ci
przepowiednie niech id? na zdrowie
chcecie wiedzie? jacy jeste?my
to spotkajmy si? w barze za rogiem
Pod jednym znakiem urodzeni....powrót