Andrzej Sikorowski

Urodzony w Krakowie w 1949 roku, absolwent wydzia?u filologii polskiej Uniwersytetu Jagiello?skiego. Piosenki pisze od 40 lat. Jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce klasycznym przyk?adem barda z gitar?. W 1970 roku zdoby? I nagrod? na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie za piosenk? "Nowy rok". Otrzyma? te? m. in. wyró?nienie na Zimowej Gie?dzie Piosenki Studenckiej w Opolu w 1971 (piosenka "Czemu?"), II nagrod? tej?e imprezy w 1972 ("Niedoko?czona my?l") i III nagrod? na FAMIE w ?winouj?ciu w 1971. Od 1977 lider zespo?u "Pod Bud?", grupy wywodz?cej si? z kabaretu o tej samej nazwie, funkcjonuj?cego w Krakowie do po?owy lat siedemdziesi?tych. Autor wszystkich jego tekstów, wi?kszo?ci kompozycji. Wspó?pracuje tak?e z innymi wykonawcami m.in. z córk?, Maj? Sikorowsk? oraz z Grzegorzem Turnauem, z którym koncertuje od 1999 roku. Jest tak?e autorem piosenek dla innych wykonawców, m.in. dla Maryli Rodowicz, Krystyny Pro?ko, Ireny Santor, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego, Gaygi, Danuty Rin.

Ma w dorobku m. in. 4 analogowe single, 4 p?yty analogowe i 15 p?yt kompaktowych nagranych z zespo?em Pod Bud? i antologia wydana na 30-lecie zespo?u. Wszystkie uzyska?y kolor z?ota i platyny. Nagra? równie? dwie p?yty solowe ("Moje piosenki", "Zmowa z zegarem"), trzy albumy z Maj? Sikorowsk? ("Kraków-Saloniki, "?niegu cieniutki op?atek", "Sprawa rodzinna"), wspóln? p?yt? z Grzegorzem Turnauem "Pasjans na dwóch". Jego piosenki znalaz?y si? na kilkudziesi?ciu sk?adankach z innymi wykonawcami.

Koncertowa? w kraju i za granic?, m. in. niemal w ca?ej Europie, a tak?e w Kanadzie, USA, Australii. Zagra? na najwi?kszych polskich festiwalach, m. in. kilkakrotnie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (m.in. wyró?nienie w 1979roku za "Bardzo smutn? piosenk? retro", Nagroda Dziennikarzy w 1987 za muzyk? do "Polskiej Madonny, do s?ów Agnieszki Osieckiej) i na festiwalu piosenki w Sopocie (1989).

Dokona? wielu nagra? dla archiwum Polskiego Radia. Napisa? muzyk? do ponad 20 filmów animowanych dla dzieci, takich jak: "Maurycy i Hawranek", "Przygody Rzepa". Jest laureatem wielu nagród festiwalowych, zdobywc? czo?owych miejsc w plebiscytach radiowych i telewizyjnych. Przeboje: "Kap, kap p?yn? ?zy", "Ale to ju? by?o", "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa", nuci drugie pokolenie Polaków. Jest sta?ym felietonist? "Dziennika Polskiego". Pisa? tak?e felietony dla "Przekroju" i "Hustlera". S?uchaczom radiowej "Jedynki" jest znany z audycji "Muzyczna plotka", która w 2007r zosta?a przeniesiona do TV regionalnej.

Jego teksty piosenek zosta?y wydane w tomikach poetyckich "Lecz póki co ?yjemy" i "Moje piosenki".


 Podobnie jak spora grupa artystów polskiej estrady, w tym niemal wszyscy przedstawiciele istniej?cego w niej nurtu balladowego debiutowa? Sikorowski w ?rodowisku studenckim. By?o to przed dwudziestu laty (z ok?adem) w rodzinnym mie?cie artysty, w Krakowie. Istniej?cy tam od niepami?tnych czasów Studencki Festiwal Piosenki zmienia? by? w?a?nie charakter. Z imprezy s?u??cej odkrywaniu talentów - stawa?a si? swoista trybun? wchodz?cego w doros?e ?ycie pokolenia. Trybun?, z której m?odzi arty?ci z roku na rok dobitniej wy?piewywali swoje niepokoje, swoje uwagi do ?wiata. Z czasem dosz?o do tego, ?e ca?a "piosenka studencka" w Polsce synonimowa?a si? z owym rysem niepokornej refleksji, ze swoist? "niepodleg?o?ci? ducha"...

Andrzej Sikorowski by? jednym z pierwszych na ?cie?ce polskiego "barda z gitar?". I co naj?mieszniejsze: jako jeden z niewielu przedstawicieli owej grupy uchroni? si? przed pu?apkami, w które popadali jego przyjaciele z estrady. Nie popad? wi?c w przesadn? publicystyk? tekstów, nie uleg? pokusom muzycznej "estetyzacji" nie zlekcewa?y? warsztatu interpretatorskiego. Tam gdzie inni pisali manifesty - on ogranicza? si? do prostych poetyckich s?ów. Gdzie innym niezb?dne by?y aran?acje, brzmienia - jemu starcza?a prosta melodia i konsonansowa harmonia. Gdzie u innych krzyk lub szept zast?powa? ?piew - on ?piewa?, bezwstydnie dobrze.

Piosenka jest dzie?em synkretycznym, sk?ada si? z sumy literatury, muzyki i interpretacji. Tekst bywa tego dzie?a sensem , muzyka pi?knem, interpretacja - ?yciem, tak odmiennym od innych, jak ka?de indywidualne ?ycie.

Je?li szuka? w czym? wyj?tkowo?ci sztuki Sikorowskiego - to w tym w?a?nie, i? nie zapomnia? on o owej "trójjedni". ?e okaza? si? nie tylko wra?liwym poet?, bieg?ym muzykiem i niepowtarzalnym ?piewakiem - ale artyst? ??cz?cym owe trzy talenty we w?asn? harmonijna ca?o??.

Zreszt? po co ten ca?y referat? Najlepiej pos?uchajcie o czym i jak ?piewa krakowski artysta. Panie i Panowie! Oto przed Wami jeden z najwybitniejszych twórców polskiej estrady - Andrzej Sikorowski!


Jan Poprawa - 1991r.