Andrzej Sikorowski

B?dzie l?ej

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

?piewanie piosenek o wio?nie
naprawd? g??boki ma sens
gdy wszystko doko?a nam ro?nie
i panny zerkaj? spod rz?s
Nad ma?? biedronk? gdzie? w parku
z mi?o?ci? pochyla si? brzd?c
i randki si? kroj? kucharkom
i dziwne my?li ma ksi?dz
Staruszkom znów marz? si? ta?ce
i pa?ki zakwit?y policji
senator si? kocha w pos?ance
cho? ona jest w opozycji
Do pracy namawia? nie trzeba
i g?b? przyjazn? ma wróg
berety nam lec? do nieba
i jakby maleje nam d?ug
Na wiosn? p?czniej? kolory
do ?ó?ka si? idzie jak w dym
nie gro?? nam ?adne wybory
i dobrze bo nie ma ju? w kim
Wi?c razem za?piewa? o wio?nie
mój drogi rodaku dzi? chciej
przez chwil? nam b?dzie rado?niej
przez chwil? b?dzie nam l?ejpowrót