Andrzej Sikorowski

Je??, pi?, kocha?

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Kiedy porann? s?cz? kaw?
rozgrzany po niedawnym ?nie
przegl?dam pierwsze strony gazet
i mówi?c szczerze boj? si?
Wokó? ruiny i po?ogi
p?yn? powodzie spada ?nieg
i wsz?dzie twarze pe?ne trwogi
bo zbli?a si? kolejny wiek
Wi?c ci dzi?kuj? losie cho?by tylko za to
?e nie musia?em si? urodzi? pod wulkanem
?e ?redni u nas klimat i przeci?tne lato
ale dzieciaki s? przewa?nie roze?miane
i chocia? czasem przyfruwaj? szare dni
a przez mój ogród nie chce p?yn?? ?y?a z?ota
to przecie? zawsze mog?em robi? rzeczy trzy
je?? pi? kocha?
Kiedy porann? s?cz? kaw?
i topi? w niej niedawny sen
przegl?dam pierwsze strony gazet
to jedno wiem naprawd? wiem
Gdy dooko?a puste s?owa
i nowa bitwa wci?? u drzwi
to trzeba umie? uszanowa?
t? jedn? chwil? która l?ni
Wi?c ci dzi?kuj? losie...powrót