Andrzej Sikorowski

Rozmowa z J?drkiem - Andrzejowi Zausze

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Pami?tasz J?drek tak? tras? w CSR
gdy z?ote piwo wci?? p?yn??o jak We?tawa
a ka?dy z nas pi?kniejszy by? ni? walet kier
i na panienki nikt nie musia? nas namawia?
Pami?tasz J?drek tak? tras? w NRD
gdzie po sukcesy nas unosi? z?oty Robur
a po kieszeniach szele?ci?y marki dwie
i do zachodu by?o bli?ej ni? do wschodu
Pami?tam pami?tam
Za nami warkocz migotliwy wielkich miast
i sal za nami nieogrzanych zimny dotyk
ma?ych pora?ek które dawno zatar? czas
i niby zwyci?stw fetowanych po pó?nocy
I chocia? wokó? wci?? wybucha nowy bal
I nowe gwiazdy zapalaj? si? w niebiosach
to jednak jakby odrobin? czego? ?al
przez delikatno?? ju? nie mówi?c nic o w?osach
?al, ?al sentymentów si? zachcia?o starszym go?ciom
ale teraz trzeba b?dzie przetrwa? bied?
a? si? zrobi dooko?a wielki Eden
a w tym raju my ze swoj? publiczno?ci?powrót